Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Ngọc Liêm
  • 800000.0114

Lê Ngọc Liêm
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hà Ngọc Thùy Liên

Hà Ngọc Thùy Liên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý nhân lực

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Thị Quỳnh Liên
  • 800000.0082

Lê Thị Quỳnh Liên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hồ Tú Linh
  • 800000.0241

Hồ Tú Linh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế đầu tư

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế đầu tư

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Thị Nhật Linh

Lê Thị Nhật Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

Nguyễn Hoàng Ngọc Linh
Cử nhân

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

Nguyễn Hoàng Ngọc Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:
Chính sách công

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Diệu Linh
  • 800000.0113

Nguyễn Thị Diệu Linh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thuỳ Linh
  • 800000.0252

Nguyễn Thuỳ Linh
Khác

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Thị Khánh Linh
  • 800000.0097

Trần Thị Khánh Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Toán ứng dụng

Chuyên ngành đào tạo:
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Hạnh Lợi
  • 800000.0253

Trần Hạnh Lợi
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hà Ngọc Long
  • 800000.0295

Hà Ngọc Long
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin quản lý

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết