Dữ liệu Nhà khoa học

Đào Thị Cẩm Nhung
  • 800000.0294

Đào Thị Cẩm Nhung
Đại học

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phan Thị Nữ
  • 800000.0237

Phan Thị Nữ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thái Phán

Nguyễn Thái Phán
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Phát
  • 800000.0122

Nguyễn Văn Phát
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hồ Trọng Phúc
  • 800000.0187

Hồ Trọng Phúc
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Tài Phúc
  • 800000.0123

Nguyễn Tài Phúc
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Nữ Minh Phương
  • 800000.0245

Lê Nữ Minh Phương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế đầu tư

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Quốc Phương

Trần Quốc Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Võ Phan Nhật Phương

Võ Phan Nhật Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh doanh thương mại

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trương Tấn Quân
  • 800000.0094

Trương Tấn Quân
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Ngọc Lưu Quang
  • 800000.0271

Lê Ngọc Lưu Quang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế tài chính - ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phan Nhật Quang

Phan Nhật Quang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế tài chính - ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết