Dữ liệu Nhà khoa học

Đào Duy Minh

Đào Duy Minh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Đào Nguyên Phi
  • 800000.0173

Đào Nguyên Phi
Đại học

Ngành đào tạo:
ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Đào Thị Cẩm Nhung
  • 800000.0294

Đào Thị Cẩm Nhung
Đại học

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Đỗ Sông Hương
  • 800000.0146

Đỗ Sông Hương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hà Diệu Thương
  • 800000.0212

Hà Diệu Thương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hà Lê Hồng Ngọc
  • 800000.0182

Hà Lê Hồng Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hà Ngọc Long
  • 800000.0295

Hà Ngọc Long
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin quản lý

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hà Ngọc Thùy Liên

Hà Ngọc Thùy Liên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý nhân lực

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hà Thị Hằng
  • 800000.0052

Hà Thị Hằng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hà Xuân Vấn
  • 800000.0047

Hà Xuân Vấn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hồ Khánh Ngọc Bích
  • 800000.0116

Hồ Khánh Ngọc Bích
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hồ Lê Phương Thảo
  • 800000.0060

Hồ Lê Phương Thảo
Giáo sư danh dự - Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết