Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thế Hùng
 • 800000.0286

Nguyễn Thế Hùng
Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phạm Xuân Hùng
 • 800000.0231

Phạm Xuân Hùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Đỗ Sông Hương
 • 800000.0146

Đỗ Sông Hương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lệ Hương
 • 800000.0093

Nguyễn Thị Lệ Hương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phạm Hoàng Cẩm Hương

Phạm Hoàng Cẩm Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phan Thị Thu Hương
 • 800000.0068

Phan Thị Thu Hương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Triệu Huy
 • 800000.0227

Hoàng Triệu Huy
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Huy
 • 800000.0174

Nguyễn Quang Huy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • 800000.0164

Nguyễn Thị Thanh Huyền
Khác

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phạm Quốc Khang
 • 800000.0264

Phạm Quốc Khang
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Khánh
 • 800000.0137

Nguyễn Quốc Khánh
Đại học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Khoát
 • 200000.0052

Nguyễn Xuân Khoát
Phó giáo sư - Khác

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết