Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Nhật Linh

Lê Thị Nhật Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Thị Phương Thanh
  • 800000.0117

Lê Thị Phương Thanh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh doanh thương mại

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh doanh thương mại

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Thị Phương Thảo
  • 800000.0107

Lê Thị Phương Thảo
Khác

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Thị Quỳnh Anh

Lê Thị Quỳnh Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Khoa Kinh tế và Phát triển

Xem chi tiết
Lê Thị Quỳnh Liên
  • 800000.0082

Lê Thị Quỳnh Liên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Tô Minh Tân
  • 800000.0210

Lê Tô Minh Tân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế tài chính - ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế tài chính - ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Văn Sơn
  • 800000.0056

Lê Văn Sơn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Viết Giáp
  • 800000.0298

Lê Viết Giáp
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Viết Mẫn
  • 800000.0077

Lê Viết Mẫn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Mai Chiếm Tuyến
  • 800000.0145

Mai Chiếm Tuyến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

Chuyên ngành đào tạo:
Khác

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Mai Lệ Quyên
  • 800000.0183

Mai Lệ Quyên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Mai Thanh Văn
  • 800000.0073

Mai Thanh Văn
Đại học

Ngành đào tạo:
Toán ứng dụng

Chuyên ngành đào tạo:
Toán ứng dụng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết