Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Quang Dũng
 • 800000.0154

Trương Quang Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Khoa Kinh tế và Phát triển

Xem chi tiết
Hoàng Thuỳ Dương
 • 800000.0172

Hoàng Thuỳ Dương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Ánh Dương
 • 800000.0133

Nguyễn Ánh Dương
Đại học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Vũ Khánh Duy
 • 800000.0273

Trần Vũ Khánh Duy
Đại học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thuý Đạt
 • 800000.0131

Nguyễn Thị Thuý Đạt
Khác

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Công Định
 • 800000.0152

Nguyễn Công Định
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Giang
 • 800000.0262

Hoàng Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hương Giang
 • 800000.0071

Nguyễn Thị Hương Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Thị Giang
 • 800000.0240

Trần Thị Giang
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý công

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý công

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Viết Giáp
 • 800000.0298

Lê Viết Giáp
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phan Thị Hải Hà
 • 800000.0162

Phan Thị Hải Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phùng Thị Hồng Hà
 • 800000.0229

Phùng Thị Hồng Hà
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết