Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng
  • 800000.0263

Nguyễn Hoàng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Diễm My
  • 800000.0242

Nguyễn Hoàng Diễm My
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

Nguyễn Hoàng Ngọc Linh
Cử nhân

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

Nguyễn Hoàng Ngọc Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:
Chính sách công

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Hoàng Thọ
  • 800000.0083

Nguyễn Hữu Hoàng Thọ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin quản lý

Đơn vị quản lý:
Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Lợi
  • 800000.0064

Nguyễn Hữu Lợi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Thuỷ
  • 800000.0223

Nguyễn Hữu Thuỷ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Khắc Hoàn
  • 800000.0101

Nguyễn Khắc Hoàn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Khoa Quản trị Kinh doanh

Xem chi tiết
Nguyễn Lê Hiệp
  • 800000.0246

Nguyễn Lê Hiệp
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Mai Quỳnh Anh
  • 800000.0143

Nguyễn Mai Quỳnh Anh
Khác

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Châu
  • 800000.0235

Nguyễn Ngọc Châu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Nam
  • 800000.0098

Nguyễn Ngọc Nam
Đại học

Ngành đào tạo:
TOÁN VÀ THỐNG KÊ

Chuyên ngành đào tạo:
TOÁN VÀ THỐNG KÊ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết