Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Diệu Linh
  • 800000.0113

Nguyễn Thị Diệu Linh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thuỳ Linh
  • 800000.0252

Nguyễn Thuỳ Linh
Khác

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Thị Khánh Linh
  • 800000.0097

Trần Thị Khánh Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Toán ứng dụng

Chuyên ngành đào tạo:
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Lợi
  • 800000.0064

Nguyễn Hữu Lợi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Hạnh Lợi
  • 800000.0253

Trần Hạnh Lợi
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hà Ngọc Long
  • 800000.0295

Hà Ngọc Long
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin quản lý

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Long
  • 800000.0135

Hoàng Long
Đại học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Thanh Long
  • 800000.0087

Hoàng Thanh Long
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phan Nguyễn Khánh Long
  • 800000.0058

Phan Nguyễn Khánh Long
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Mai
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Viết Mẫn
  • 800000.0077

Lê Viết Mẫn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Ngô Văn Mẫn

Ngô Văn Mẫn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết