Dữ liệu đề tài

CS-DTCS 2009

Tìm hiểu mức độ ô nhiễm môi trường nước sông Như Ý ở thành phố Huế và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Tú (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hải, Trần Quang Lộc, Đinh Thanh Kiên

CS-DTDHQG HN-2008

Nghiên cứu sử dụng chỉ thị phân tử (molecular marker) trong việc thăm dò và xác định sự hiện diện của một số loài tảo độc hại trong một số thuỷ vực nước ngọt ở Việt Nam

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Liên (Chủ nhiệm)