Dữ liệu đề tài

CS-DTDHQG HN-2008

Nghiên cứu sử dụng chỉ thị phân tử (molecular marker) trong việc thăm dò và xác định sự hiện diện của một số loài tảo độc hại trong một số thuỷ vực nước ngọt ở Việt Nam

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Liên (Chủ nhiệm)