Dữ liệu đề tài

NN-DAKXIV-1-2010

Biến đổi văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Bắc Trung bộ Việt Nam đáp ứng quá trình CNH-HĐH

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mạnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Quảng, Bùi Quang Dũng, Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Chí Ngàn