Dữ liệu đề tài

B2002-09-02

Phong Trào Phật Giáo Miền Nam Việt Nam Từ Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Mậu Thân (1968) Đến Trước Hiệp Định Paris (27-1-1973)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung

B2000-09-43

Phong Trào Phật Giáo Miền Nam Việt Nam Từ Sau Cuộc Đảo Chính Lật Đổ Chế Độ Ngô Đình Diệm (1/11/1963) Đến Trước Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân (1968)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung

B98-09-23

Phong Trào Đấu Tranh Chính Trị Ở Huế Trong Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước (1954-1975)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung

B2002-09-03

Nghiên Cứu Về Pháp Luật Hình Sự Dưới Triều Nguyễn (1802-1884)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Công Bá

B2006-DHH03-09

Quan Niệm Nhàn Qua Sáng Tác Của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Công Trứ Và Nguyễn Khuyến

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Phúc

B2002-09-01

Đặc Điểm, Khuynh Hướng Và Sự Phát Triển Văn Học Mỹ-la Tinh Nửa Sau Thế Kỷ XX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bửu Nam

B96-09-03

Tiếp Nhận Văn Học Ở Nhà Trường Phổ Thông Trung Học (Đổi Mới Phương Pháp Dạy Và Học Văn Theo Khuynh Hướng Lý Thuyết Tiếp Nhận Hiện Đại Thế Giới

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bửu Nam