Dữ liệu đề tài

0604/2020/HĐ-VH/VCCNTP

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm bột từ lúa gạo thảo dược VH1

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Võ Văn Quốc Bảo, Phạm Xuân Phương, Đoàn Thị Thanh Thảo

NN-NDT2009-12

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chế iến, bảo quản kiệu tại xã Hương chữ, huyện Hương trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Thắm (Chủ nhiệm), Lê Văn Luận, Võ Văn Quốc Bảo, Trần Thanh Quỳnh Anh, Trần Võ Văn May, Hà Xuân Út