Dữ liệu đề tài

B2002-09-07

Tiếng Anh Trung Gian Của Người Việt Nam: Đặc Điểm Ngôn Ngữ Học Và Hiệu Quả Giao Tiếp

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm)

B2003-09-12

Phân Tích Cấu Trúc Ngữ Nghĩa Của Nhóm Động Từ Tiếng Nga Biểu Thị Sự Thiết Lập Tư Thế Và Đối Chiếu Với Các Đơn Vị Tương Đương Trong Tiếng Việt

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tình

B2009-09-07

Tiếng Anh trung gian của người Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huy, Trương Bạch Lê, Phạm Hồng Anh, Nguyễn Văn Tuấn

B2000-09-42

Phương Pháp Giao Tiếp Trong Việc Giảng Dạy Tiếng Anh Tại Trường Phổ Thông Trung Học Việt Nam Hướng Đến Thế Kỷ XXI: Thực Trạng Và Giải Pháp

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm)

B2001.09.09

Những Trường Hợp Đặc Biệt Sử Dụng Liên Từ “что” Trong Tiếng Nga Và Phương Thức Biểu Hiện Ý Nghĩa Của Liên Từ Này Trong Tiếng Việt

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Yến Sơn

B2003 -09-09

Nghiên Cứu Phương Pháp Dạy-học Ngành Tiếng Anh Chuyên Ngữ Tại Đại Học Huế Và Những Giải Pháp Đề Nghị

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Viên

B2001.09.11

Hệ Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giảng Viên Trung Văn Ở Các Trường Đại Học Sư Phạm Khu Vực Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Liêu Vĩnh Dũng