Dữ liệu đề tài

B2001.09.11

Hệ Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giảng Viên Trung Văn Ở Các Trường Đại Học Sư Phạm Khu Vực Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Liêu Vĩnh Dũng