Dữ liệu đề tài

DHH2014-03-63

Sáng tác văn học của các nhà thơ, nhà văn nữ Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Dụng, Đặng Thị Ngọc Phượng (Chủ nhiệm)

BGói thầu 83

Biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số Việt Nam cho giáo viên các trường, lớp dự bị đại học

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bạch Nhạn (Chủ nhiệm), Lê Thị Cẩm Vân, Trần Hữu Phong, Trần Đại Vinh, Nguyễn Thị Sửu, Tôn Thất Dụng

BGT - 04

Xây dựng chương trình đào tạo Giáo viên Trung học phổ thông theo học chế tín chỉ cho ngành Giáo dục Chính trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Dụng, Vũ Đình Bảy, Đặng Xuân Điều