Dữ liệu đề tài

B2019-DHH-03

Nghiên cứu huyền thoại trong văn học từ góc nhìn ký hiệu học văn hóa qua trường hợp tiểu thuyết của Yasunari Kawabata và Haruki Murakami

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Lê Thị Diễm Hằng (Chủ nhiệm)

B2017-DHH-49

Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI - nhìn từ lí thuyết văn học hiện đại, hậu hiện dại

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hường, Lê Thị Diễm Hằng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Thái Phan Vàng Anh (Chủ nhiệm)

DHH2016 - 03 - 90

Tiểu thuyết của Haruki Murakami từ góc nhìn kí hiệu học văn hóa.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Diễm Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Thuấn, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Thị Huyền Gấm

DHH-2016-03-89

Cổ mẫu văn hóa: Từ truyện kể dân gian đến truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ nhiệm), Lê Thị Diễm Hằng

DHH2015-03-70

Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp nhìn từ lí thuyết giải cấu trúc

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Thuấn (Chủ nhiệm), Lê Thị Diễm Hằng

CS-DT T.08 – XH - 25

Cấu trúc văn bản tiểu thuyết Biên niên kí chim vặn dây cót của Haruki Murakami

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Diễm Hằng (Chủ nhiệm)