Dữ liệu đề tài

DHH2020-03-150

Hành vi tự gây tổn thương của trẻ tự kỷ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Phan Minh Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phạm Thị Thúy Hằng, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Bảo Uyên

DHH2020-03-141

Tương quan giữa khả năng phục hồi, Trí tuệ cảm xúc và sức khỏe tâm thần của thanh niên thành phố Huế

Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tâm lý - Giáo dục
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Đinh Thị Hồng Vân, Đậu Minh Long, Nguyễn Thanh Hùng, Phan Minh Tiến

DHH2018-03-112

Giáo dục kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hà, Phan Minh Tiến, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Bé

36/QĐ-UBND

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tỉnh Quảng Trị thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Thị Hương (Chủ nhiệm), Phạm Thế Kiên, Đinh Thị Hồng Vân, Hoàng Kim Toản, Phan Minh Tiến

DHH2016-03-97

Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ tự kỷ ở thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Phan Minh Tiến, Trần Văn Hiếu, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Đình Hoàng Phương

B2016-DHH-03

Giáo dục sự quan tâm cho học sinh tiểu học

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Minh Tiến, Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Phước Cát Tường, Đậu Minh Long, Hồ Văn Dũng, Thiều Thị Hường, Phạm Thị Hạnh, Đinh Thị Hồng Vân (Chủ nhiệm)

QT-DA TMT 20

Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái VACR (Vườn- Ao- Chuồng- Rừng) trên địa bàn đồi núi thuộc Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phan Đức Duy (Chủ nhiệm), Phan Minh Tiến, Lê Văn Tin

B2013-DHH

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ khuyết tật trí tuệ trong môi trường giáo dục chuyên biệt khu vực miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Phan Minh Tiến (Chủ nhiệm)

B2001.09.68

Xây Dựng Và Rèn Luyện Hệ Thống Kỹ Năng Nghiên Cứu Khoa Học Cho Sinh Viên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Minh Tiến

DHH2011-03-15

Biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Minh Tiến, Đinh Thị Thu Phương, Đinh Thị Hồng Vân, Trần Thị Thu Hải

B2010-03-57

Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hứng thú học tập vật lí của học sinh phổ thông tại các tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Giáo (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị An Vinh, Trần Thị Ngọc Ánh, Phan Minh Tiến