Dữ liệu đề tài

DHH 2014-07-15

Đánh giá việc thực hiện chương trình tiếng Anh tăng cường trực tuyến triển khai cho 5 ngành đào tạo tại Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Duyên, Nguyễn Thị Phương Lan, Cái Ngọc Duy Anh, Huỳnh Thị Long Hà, Bảo Khâm (Chủ nhiệm)

CS-DTT02-GD-58

Đánh giá chương trình Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Khoa Tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bảo Khâm

CS-DTT2000-GD-39

Đề nghị một mô hình đào tạo từ xa cho giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bảo Khâm, Lê Thị Huỳnh Trang