Dữ liệu đề tài

T2019-241-GD-NN

Nghiên cứu về triển khai hoạt động sau bồi dưỡng của học viên các khóa bồi dưỡng năng lực khảo thí tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Nguyễn Xuân Nhật Quang, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chủ nhiệm)

T2020-273-GD-NN

Phản hồi của sinh viên khoa tiếng Anh về hoạt động tạo giàn giáo hỗ trợ (scaffolding) của giáo viên trong các giờ học môn viết

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Thị Thanh Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Hồ Hoàng Thủy

DHH2016-07-22

Áp dụng phương pháp đánh giá thường xuyên trong dạy và học các học phần kỹ năng thực hành tiếng tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Đặng Thị Cẩm Tú, Lê Lâm Thi, Lê Thị Phương Chi, Nguyễn Thị Anh Thư, Lê Thị Thanh Hải, Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chủ nhiệm)