Dữ liệu đề tài

T2020-273-GD-NN

Phản hồi của sinh viên khoa tiếng Anh về hoạt động tạo giàn giáo hỗ trợ (scaffolding) của giáo viên trong các giờ học môn viết

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Thị Thanh Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Hồ Hoàng Thủy

DHH2016-07-22

Áp dụng phương pháp đánh giá thường xuyên trong dạy và học các học phần kỹ năng thực hành tiếng tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Đặng Thị Cẩm Tú, Lê Lâm Thi, Lê Thị Phương Chi, Nguyễn Thị Anh Thư, Lê Thị Thanh Hải, Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chủ nhiệm)