Dữ liệu đề tài

NN-DTKX18KH04

Nghiên cứu tiềm năng chứng chỉ rừng chuỗi hành trình sản phẩm CoC/PEFC tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thương (Chủ nhiệm), Châu Thị Thanh, Hoàng Dương Xô Việt, Hồ Việt Hoàng

DTQG NVQG-2016/05

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Bời lời đỏ (Machilus odoratissima Nees) ở miền Trung và Tây nguyên

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Đặng Thái Dương (Chủ nhiệm), Hoàng Huy Tuấn, Trần Nam Thắng, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Minh, Phạm Cường, Hoàng Dương Xô Việt

DHH2016-02-80

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển các mô hình lâm sản ngoài gỗ ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Vĩnh (Chủ nhiệm), Hoàng Huy Tuấn, Nguyễn Duy Phong, Hoàng Dương Xô Việt, Lê Thị Phương Thảo

DHH2014-02-46

Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và gây trồng một số loài rau rừng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Tùng Đức (Chủ nhiệm), Lê Thái Hùng, Lê Quang Vĩnh, Hoàng Dương Xô Việt, Nguyễn Duy Phong