Dữ liệu đề tài

DHL2023-LN-11

Nghiên cứu thực trạng rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Quản lý và bảo vệ rừng
Đơn vị chủ trì : Khoa Lâm nghiệp
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thùy Trang, Lê Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu tình hình sử dụng đất lâm nghiệp quy mô hộ gia đình tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Vũ Thị Thùy Trang, Lê Thị Phương Thảo

CS-DT

Nghiên cứu sự thay đổi trong sử dụng rừng của người dân tộc thiểu số tại xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thảo

CS-DT

Vai trò của giới trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Ngô Thị Phương Anh (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Thu Ái, Lê Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thùy Trang

CS-DT

Vai trò của giới trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Quản lý và bảo vệ rừng
Đơn vị chủ trì : Khoa Lâm nghiệp
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Ngô Thị Phương Anh (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Thu Ái, Lê Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thùy Trang

DHH2016-02-80

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển các mô hình lâm sản ngoài gỗ ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Vĩnh (Chủ nhiệm), Hoàng Huy Tuấn, Nguyễn Duy Phong, Hoàng Dương Xô Việt, Lê Thị Phương Thảo