Dữ liệu đề tài

DHH2022-10-26

Xây dựng mô hình giám sát thông minh cho điểm du lịch thích ứng với yêu cầu giãn cách do Đại dịch Covid-19

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Dương Thiện, Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Võ Viết Minh Nhật, Phạm Trung Đức

DHH2020

Xây dựng mô hình dự báo khách du lịch đến Thừa Thiên Huế dựa trên mạng nơ ron nhân tạo

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm), Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Huế

DHH2017-10-02

Xây dựng module hỗ trợ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho hệ quản trị nội dung trong kinh doanh du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Ngô Văn Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thúy Vân, Châu Thị Minh Ngọc, Phan Thị Diễm Hương

DHH2019-10-15

Xây dựng hệ thống đánh giá điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dựa vào bình luận của người dùng Facebook

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm), Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Minh Nghĩa

DHH621

Xây dựng mô hình csdl thông tin cho điểm đến du lịch thông minh của thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Thúy Vân

CS-DTKDl-04I-2016

Nghiên cứu tình hình ứng dụng Facebook vào hoạt động Marketing của các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Vân (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-02-2015

Nghiên cứu ứng dụng Facebook vào học phần Marketting điện tử - một giải pháp nhằm tăng cường hình thức giáo dục cộng tác

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Vân (Chủ nhiệm)

DHH2019-10-14

Nghiên cứu ứng dụng mô hình học tập kết hợp tại Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuấn, Châu Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Minh Tuấn