Dữ liệu đề tài

DHH2019-01-142

Xử lý tri thức không nhất quán trong tiến hoá và truy vấn ontology

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Bích Lộc, Hoàng Nguyễn Tuấn Minh, Lê Mạnh Thạnh, Hoàng Hữu Hạnh

CS-DT01122016

Truy vấn trong logic mô tả Horn-DL

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Lộc (Chủ nhiệm)

CS-DT/2009-HĐ-KHCN

Hệ thống hỗ trợ dự đoán kết quả học tập của sinh viên CNTT

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tường Lân, Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Văn Trung, Đoàn Thị Hồng Phước, Nguyễn Thị Bích Lộc