Dữ liệu đề tài

NN-NCCB2007

Thử nghiệm trồng cây trong nước thải ở khu vực miền Trung

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Trương Văn Lung, Hoàng Thị Kim Hồng

NN-NCCB615506

Nghiên Cứu Đặc Tính Sinh Lý-hóa Sinh Của Một Số Thực Vật Thuộc Nhóm Thực Vật CAM(crassulacean Acid Metabolism) Sử Dụng Làm Dược Liệu

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Võ Thị Mai Hương (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Kim Hồng