Dữ liệu đề tài

B2010-DHH02 -57TD

Xác định biotype rầy nâu và chọn lọc giống lúa kháng rầy nâu ở miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Trần Thị Lệ, Trương Thị Hồng Hải, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Văn Hai, Trương Thị Diệu Hạnh, Bùi Xuân Tín, Lê Khắc Phúc

B2010-DHH01-92

Nghiên cứu khả năng thích nghi và đặc điểm sinh lý, hóa sinh của một số giống lúa chuẩn mang gen kháng rầy nâu gieo trồng trong điều kiện tự nhiên của Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Hoàng Thị Kim Hồng (Chủ nhiệm), Trần Đăng Hòa

NN-NCCB2007

Thử nghiệm trồng cây trong nước thải ở khu vực miền Trung

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Trương Văn Lung, Hoàng Thị Kim Hồng

NN-NCCB615506

Nghiên Cứu Đặc Tính Sinh Lý-hóa Sinh Của Một Số Thực Vật Thuộc Nhóm Thực Vật CAM(crassulacean Acid Metabolism) Sử Dụng Làm Dược Liệu

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Võ Thị Mai Hương (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Kim Hồng

QT-DA

Comparative studies on contribution of mitochondrial respiration to photosynthesis in ME-CAM and PCK-CAM species in daytime

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Thị Kim Hồng

QT-DA

Studies on regulation properties of CAM type photosynthesis in pineapple.

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Thị Kim Hồng

QT-DA

Studies on biochemical mechanism of oxygen sensitivity in CAM type photosynthesis

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Thị Kim Hồng