Dữ liệu đề tài

GDQPAN 2019- 01

nâng cao chất lượng giảng dạy học phần đường lối quân sự của đảng tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Nguyễn Công Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Tiến Anh