Dữ liệu đề tài

CS-DT

Đánh giá nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Trà My (Chủ nhiệm)

DHH

Năng lực cố vấn khởi nghiệp

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng La Phương Hiền (chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Trà My