Dữ liệu đề tài

T.22-XH-06

Nghiên cứu, đề xuất các mô hình sinh kế bền vững ở xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Địa lý kinh tế và văn hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Mai Văn Chân (Chủ nhiệm), Lê Văn Tin, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Ngọc Đàn

CS-DT T.22 - XH - 05

Đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế sinh thái phục vụ phát triển bề vững ở xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Đàn (Chủ nhiệm), Mai Văn Chân, Lê Văn Tin, Lê Phúc Chi Lăng, TRẦN VĂN PHẨM

B2018-DHH-61

Mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra ở các xã bãi ngang ven biển khu vực Bình - Trị - Thiên.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Lê Năm, Lê Phúc Chi Lăng, Phan Anh Hằng, Nguyễn Trọng Quân, Nguyễn Đăng Độ, Lê Văn Tin, Lê Anh Toại, Nguyễn Thị Lan Hương

DHH2018-03-111

Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường của dịch vụ du lịch hộ gia đình tại các điểm du lịch khu vực đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Lê Văn Tin (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Độ, Lê Năm, Nguyễn Trọng Quân

B.2008-DHH03-37

Tiềm năng, hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái huyện A Lưới - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tin (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn

B740905

Sự phát triển các điểm khai thác tài nguyên du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và những tác động đến kinh tế - xã hội các vùng phụ cận.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tin (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn

QT-DA TMT 20

Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái VACR (Vườn- Ao- Chuồng- Rừng) trên địa bàn đồi núi thuộc Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phan Đức Duy (Chủ nhiệm), Phan Minh Tiến, Lê Văn Tin

B.740905

Sự phát triển các điểm khai thác tài nguyên du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và những tác động đến kinh tế - xã hội các vùng phụ cận.

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tin (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Hoàng Sơn