Dữ liệu đề tài

QT-DAC-2016-83

Đánh giá mô hình nước khô xen kẻ (AWD) ở Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Hồ Lam, Nguyễn Thị Giang

QT-DABĐ-HPA/09/2011/ACP

KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CÓI

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Hữu Hòa, Trần Thị Thu Hà, Kiều Thị Huyền