Dữ liệu đề tài

B2024-DHH-08

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm có hoạt tính kháng khuẩn từ chi Allium bằng kĩ thuật vi bao và ứng dụng bảo quản một số thực phẩm

Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Thị Vân Anh (Chủ nhiệm), Võ Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Văn Toản, Lê Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Đức Chung, Đoàn Thị Thanh Thảo, Trần Thanh Quỳnh Anh, Phan Đỗ Dạ Thảo, Trần Viết Tài Đức

DHL2021-CK-01

Nghiên cứu chế biến xúc xích từ cá rô phi (Oreochromis sp.) quy mô phòng thí nghiệm

Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Phan Đỗ Dạ Thảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm Hương

DHH2021-02-148

Nghiên cứu thiết lập quy trình sản xuất chế phẩm GABA bởi Pediococus acidilactici ở quy mô phòng thí nghiệm

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Trần Thanh Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Vân Anh, Võ Thị Thu Hằng, Trần Bảo Khánh, Phan Đỗ Dạ Thảo

DHH2019-02-126

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại bao bì và alginat trong bảo quản củ ném (Allium schoenoprasum)

Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Thy Đan Huyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Quốc Sinh, Phan Đỗ Dạ Thảo

B2019-DHH-06

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất rượu men lá tại Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Huế (Chủ nhiệm), Phan Thị Bé, Trần Thanh Quỳnh Anh, Phan Đỗ Dạ Thảo, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Văn Toản, Đặng Thanh Long, Trần Thị Phương Nga

QT-DA

Vegetable supply chain organization report (distribution network), with SWOT analysis

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Quốc Bảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Quốc Sinh, Trần Thanh Quỳnh Anh, Nguyễn Thy Đan Huyền, Phan Đỗ Dạ Thảo

DHH 2016-02-79

Nghiên cứu các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Điều (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Phước, Phan Đỗ Dạ Thảo, Trần Thị Thúy Hằng

CS-DT

Bước đầu xây dựng quy trình chế biến mắm cá cơm chua theo phương pháp lên men truyền thống

Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Phan Đỗ Dạ Thảo (Chủ nhiệm)