Dữ liệu đề tài

ĐHH 2017-11-01

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp nâng cao hiệu quả Giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Huế, băng hình thức dạy học đan xen giải ngoại, tự học.

Lĩnh vực: Y học thể thao, thể dục
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Văn Tuấn