Dữ liệu đề tài

NN-DACTV_PXQ4

Nghiên cứu biên soạn giáo trình “An toàn Vệ sinh lao động” cho các trường ĐH, CĐ, TCCN khối khoa học giáo dục

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Quế

NN-DACTV_PDP4

Đánh giá hiện trạng nghề khai thác thủy sản tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đinh Phúc