Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0021-8979

Induced out-of-plane piezoelectricity and giant Rashba spin splitting in Janus WSiZ3H (Z = N, P, As) monolayers toward next-generation electronic devices

Journal of Applied Physics, 2024
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tuan V. Vu (Chính), Bùi Đình Hợi (Chính), A. I. Kartamyshev, Nguyen N. Hieu (Chính)
Liên kết: https://pubs.aip.org/aip/jap/article/135/7/074301/3265512/Induced-out-of-plane-piezoelectricity-and-giant

0944-1344

Impacts of education and perception on Vietnamese high school students’ behaviors regarding plastic waste: the mediating role of attitude

Environmental Science and Pollution Research, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Hiển (Chính), Hồ Thị Trúc Quỳnh, Hoàng Bá Lộc, Lê Thị Cẩm Tú
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-024-32384-0

1463-9076

Substrate-induced strain and exchange field effects on the electronic and thermal properties of monolayer β12-borophene

Physical Chemistry Chemical Physics, 2024
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bùi Đình Hợi (Chính), Lê Thị Thu Phương, Pham V. Dung, Tran Cong Phong (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1039/D3CP06225B

2516-0230

Comparison of electron scattering by acoustic-phonons in two types of quantum wells with GaAs and GaN materials

Nanoscale Advances, 2024
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Công Phong (Chính), Lê Ngọc Minh, Nguyen Dinh Hien
Liên kết: https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/na/d3na00274h

1589-1623

ASSESSMENT OF GENETIC VARIATION IN THE POND LOACH MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS (CANTOR, 1842), BASED ON COI GENE FRAGMENTS

Applied Ecology and Environmental Research, 2024
Lĩnh vực: Di truyền học, Đa dạng sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tran Quoc Dung (Chính), Hoang Tan Quang, Phan Thi Thao Nguyen, Nguyen Tran Trung, Nguyen Duc Huy, Biện Văn Quyền
Liên kết: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/2201_933947

2045-2322

Diagnosing oral and maxillofacial diseases using deep learning

Scientific Reports, 2024
Lĩnh vực: Khoa học máy tính, Nha khoa và phẫu thuật miệng
Danh mục: SCIE
Tác giả: Junegyu Kang (Chính), Lê Văn Nhật Thắng (Chính), Dae-Woo Lee (Chính), Sungchan Kim (Chính)
Liên kết: https://www.nature.com/articles/s41598-024-52929-0