Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0375-9601

Electron-phonon coupling and magnetic proximity effects on the RKKY interaction in topological crystalline insulators

Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics, 2024
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bùi Đình Hợi (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0375960124004237

A proof of the Lewis-Reiner-Stanton conjecture for the Borel subgroup

Transactions of the American Mathematical Society, 2024
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đặng Hồ Hải
Liên kết: https://doi.org/10.1090/tran/9253

0957-4522

Improvement of the electrical properties of textured BNKT-modified (K, Na)NbO3 lead-free ceramics in the broad operating temperature range

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính), Nguyễn Quang Lịch, Ngô Xuân Cường, Lê Đình Hiếu, Nguyễn Đăng Nhật
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10854-024-13120-3

2005-968X

Activated carbon/g-C3N4 /H2O2 system with enhanced photocatalytic activity for Rhodamine-B degradation under the visible light

Environmental Engineering Research, 2024
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đinh Quang Khiếu (Chính)

0144 - 929X

Online victimisation and stress among high school students: prevalence and relationships

Behaviour and Information Technology, 2024
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chính), Nguyễn Thị Hoa
Liên kết: https://www.tandfonline.com/eprint/XCM62UFAHATYDEZMDQYG/full?target=10.1080/0144929X.2024.2373177

0959-6526

Human-Greenspace Interactions with Outdoor Air: Landscape Metric and PLS-SEM Approach

Journal of Cleaner Production, 2024
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: SCIE
Tác giả: Quang-Viet Nguyen (Chính), Yuei-An Liou (Chính), Kim-Anh Nguyen, Trong-Hoang Vo
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143077

Advancing understanding of the complex nature of flood risks to inform comprehensive risk management: Findings from an urban region in Central Vietnam

International Journal of Disaster Risk Reduction, 2024
Lĩnh vực: Khoa học hoá học khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dominic Sett (Chính), Thao Phuong Trinh, Tuba Wasim, Andrea Ortiz-Vargas, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Kerstin Büche, André Assmann, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Yvonne Walz, Maxime Souvignet, Felix Bachofer, Thanh Bien Vu, Matthias Garschagen, Michael Hagenlocher

0304-8853

Control of magnetism on the topological SnTe(001) surface by doping, strain, and gap opening

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2024
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bùi Đình Hợi (Chính), Doan Q. Khoa, Nguyen T. Dung, Ho Viet, Vo T. Lam
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304885324005791?via=ihub

1463-9076

Electronic phase transition in bilayer P6mmm borophene

Physical Chemistry Chemical Physics, 2024
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen N. Hieu, Huynh V. Phuc, Bùi Đình Hợi (Chính)
Liên kết: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/cp/d4cp01484g