Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Expression profiles of heat shock protein70 and high-mobility groups box-1 protein in gnotobiotic brine shrimp challenged with different virulence levels of isogenic Vibrio harveyi strains

Journal of Fish Diseases, 2024
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản, Khoa học công nghệ thuỷ sản khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hồng (Chính)

NGUYÊN NHÂN BAN ĐẦU GÂY CHẾT TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) NUÔI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản lần thứ 12: Phát triển thủy sản hiện đại và bền vững, 2023
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Vinh Phương (Chính), Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Ngọc Phước (Chính)
Liên kết: https://caf.ctu.edu.vn/images/upload/2023/HoiNghiKhoaHocTreTS2023/ChuongTrinhHoiNghiKHTre2023.pdf

ISSB: 1859-4581

Ảnh hưởng của xạ khuẩn (Streptomyces sampsonii) lên khả năng kháng vi khuẩn Vibiro và một số chỉ tiêu miễn dịch của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Huế Linh (Chính), Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Nam Quang, Nguyễn Đức Quỳnh Anh

2588-1191

NGUYÊN NHÂN BAN ĐẦU GÂY CHẾT TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) NUÔI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Vinh Phương (Chính), Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Ngọc Phước (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6953

1859-4581

Bươc đầu nghiên cứu bệnh nấm trên cá tầm (Acipenser sp.) nuôi tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Xuân Hồng

2354-2128

Isolation and characterization of actinomycetes from white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) ponds antagonistic to Vibrio parahaemolyticus

Tạp chí Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp quốc gia và quốc tế viết bằng các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha., 2020
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chính), Lê Hoàng Minh Nhựt, Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Bao Lê

1859-0004

Nghiên cứu độc lực của một số chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) trên tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: THUỶ SẢN, Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chính), Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Công Chung
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/