Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1386-4416

High school mathematics teachers’ changes in beliefs and knowledge during lesson study

Journal of Mathematics Teacher Education, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: SSCI
Tác giả: Nguyễn Thị Duyến (Chính), Trần Dũng
Liên kết: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10857-022-09547-2.pdf

2615 - 8965

Attitudes change during an Integration of Modeling Course in Year 10 - The Application of the ABC Model

Tạp chí Khoa học giáo dục, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tạ Thị Minh Phương (Chính), Trần Dũng (Chính)
Liên kết: http://vjes.edu.vn/attitudes-change-during-integration-modeling-course-year-10-application-abc-model

0868-3719

MATHEMATICAL MODELLING FROM THE COGNITIVE POINT OF VIEW, THE TRANSITION FROM IMPLICIT MODEL TO EXPLICIT MODEL

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Tân An, Trần Dũng, Tạ Thị Minh Phương (Chính)

0020-739X

Bridging to mathematical modelling: Vietnamese students’ response to different levels of authenticity in contextualized tasks

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Giang Nguyên, Tạ Thị Minh Phương
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0020739X.2019.1648890

1464-5211

Bridging to Mathematical Modelling: Vietnamese students’ response to different levels of authenticity in contextualized tasks

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Tạ Thị Minh Phương

2588–1213

SECONDARY MATHEMATICS PRESERVICE TEACHERS’ CONCEPTION ABOUT AUTHENTICITY OF MATHEMATICAL TASKS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Duyến, Trần Dũng, Tạ Thị Minh Phương (Chính), Trần Ngọc Đức Toàn

PREPARING PRESERVICE TEACHERS TO TEACH MATHEMATICAL LITERACY: A REFORM IN A TEACHER EDUCATION PROGRAM

ICMI STUDY 24 CONFERENCE PROCEEDINGS , Tsukuba, Japan, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Duyến, Tạ Thị Minh Phương, Nguyễn Giang Nguyên

Preparing Preservice Teachers to teach Mathematical Literacy: A Reform in a Teacher Education Program

ICMI Study 24, School Mathematics Curriculum Reforms, 2018
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Tạ Thị Minh Phương

High school students' covariational reasoning in interpreting dynamic situations

Proceedings of the 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Duyến (Chính), Đặng Thị Nhung, Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Trần Dũng

Mathematical modelling competency of mathematics pre-service teachers in the technology environment

Proceedings of the 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Bùi Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Mai Thủy, Trần Dũng

Authenticity of tasks and students’ problem solving. Paper in TSG 21: Mathematical applications and modeling in the teaching and learning of mathematics

the 13th International Congress on Mathematical Education (ICME), 2016
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Tạ Thị Minh Phương
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/296702517_Authenticity_of_Tasks_and_Students'_Problem_Solving

Authenticity of modelling tasks and students' problem solving

Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Tạ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Duyến, Giang-Nguyen T. Nguyen