Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2525 - 2674

THE CAUSES OF EFL STUDENTS' ANXIETY IN PREPARING FOR THE ENGLISH TEST IN THE NATIONAL HIGH SCHOOL GRADUATION EXAM

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Nguyễn Trần Bảo Châu (Chính)

2525-2674

EFL STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE ANXIETY: AN INVESTIGATION INTO LEARNERS AND TEACHERS’ ATTITUDES

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Phạm Thị Hồng Nhung, Đoàn Thanh Thư (Chính)

Nhận thức của giảng viên về áp dụng đánh giá thường xuyên trong giảng dạy tiếng Anh

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu Liên nghành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ V (ISBN), 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chính)

Vietnamese complaint strategies and social distance

Proceedings of the 4th International Conference on Interdisciplinary Research in Linguistics and Language Education (ISBN), 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chính)

An Investigation into Teacher's Practice of EFL Writing Assessment

Proceedings of the 4th International Conference on Interdisciplinary Research in Linguistics and Language Education (ISBN), 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Trương Thị Anh (Chính)

The association between religious values and communication about the cause of pain: An exploratory study with Vietnamese cancer patients

National Conference Proceedings on Interdisciplinary Research on Language and Language Teaching (ISBN), University of Foreign Languages, Hue University, 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chính)

1799-2591

Exploring the Association between Religious Values and Communication about Pain Coping Strategies: A Case Study with Vietnamese Female Cancer Patients

Theory and Practice in Language Studies, 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chính)

An Investigation into the Difficulties in Implementing In-class English Speaking Assessment and the Required Resources for its Effective Practice

National Conference Proceedings on Interdisciplinary Research on Language and Language Teaching (ISBN), University of Foreign Languages, Hue University, 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thanh Nga, Nguyễn Hồ Hoàng Thủy

2525-2445

An Investigation into EFL Teachers' Perceptions of in-class English Speaking Assessment

Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chính), Trần Thị Thanh Nga

Interpersonal/ social status and Vietnamese complaint performance

National Conference Proceedings on Interdisciplinary Research on Language and Language Teaching (ISBN), University of Foreign Languages, Hue University, 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chính)

2376-760X

The association between gender and Vietnamese complaint strategies

Journal of Applied Linguistics and Language Research (ISSN: 2376-760X), 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chính)