Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 0121-3784

Effect of femented rice bran and Maize by Saccharomyces cerevisiae on growth performance and epithelial of the small intestinal of crossbred ri chicken

Livestock Research for Rural Development, 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phan Thị Hằng (Chính), Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Hải Quân, Trần Sáng Tạo, Lê Đức Thạo, Trần Thị Na, Yasuharu Shimamura, Hiroshi Kamisoyama, Dương Thanh Hải (Chính)

Hiện trạng chăn nuôi trâu ở ven Phá Tam Giang huyện Quảng Điền, tỉnh ThừaThiên Huế

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2018
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Trần Sáng Tạo, Phan Thị Hằng, Dương Ngọc Phước, Tomas J Acosta

BUFFALO REPRODUCTIVE CAPACITIES IN TAMGIANG LAGOON, QUANG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM

9th Asian Buffalo Congress, 2018
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Tomas J Acosta, Trần Sáng Tạo

Buffalo production status and reproductive capacities in Quang Dien district, Thua Thien Hue province

World congress of Reproductive Biology, 2017
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Trần Sáng Tạo, Lê Xuân Nam, Tomas J Acosta, Tomas J Acosta

Nghiên cứu hoạt động tạo thu nhập của người dân ở các xã điểm nông thôn mới thuộc vùng gò đồi của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Sáng Tạo, Trần Trọng Tấn, Phan Văn Hùng; Lê Thị Minh Hải; Nguyễn Văn Thành; Nguyễn Tấn Thiện

Nghiên cứu xây dựng người nông dân mới ở các xã điểm nông thôn mới thuộc vùng gò đồi của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Sáng Tạo, Cao Thị Thuyết, Dương Thanh Hải; Phan Văn Hùng; Đặng Thị Thảo

Hiệu quả sử dụng bột sắn, bột ngô dùng vỗ béo bò sinh sản loại thải nuôi trong nông hộ miền núi tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2013
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Sáng Tạo, Trần Quang Sáu, Trần Bảo Hưng