Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác Fe- Al2O3 trong phản ứng hiđroxyl hóa phenol

Thông tin Khoa học, trường Đại học Khoa học Huế, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Ảnh hưởng của chất mang đến hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác trong phản ứng hiđroxyl hóa pha lỏng phenol

Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc về Khoa học và Công nghệ Hóa Hữu cơ lần thứ I, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Xúc tác V2O5/SiO2 trong phản ứng hiđroxyl hóa phenol thành đihiđroxibenzen

Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc về Khoa học và Công nghệ Hóa Hữu cơ lần thứ I, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Tính chọn lọc hình thể của rây phân tử biến tính trong phản ứng oxi hóa pha lỏng phenol

Thông tin khoa học, trường Đại học Khoa Học Huế , 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Nghiên cứu tách chiết papain từ mủ quả đu đủ

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ trường Đại học Tổng hợp Huế, 1992
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Nghiên cứu sản xuất chitosan từ vỏ tôm phế thải của Công ty xuất nhập khẩu hải sản Sông Hương, Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học nữ trường Đại học Tổng Hợp Huế, 1970
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Study on the sorption of heavy metal ions from waste-water using the nanocomposites of chitosan and montmortllonite

International Symposium on Eco-materials processing and design, 1970
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Xuân Núi, Trần Thị Văn Thi

Study on the sorption of heavy metal ions from waste-water using the nanocomposites of chitosan and montmortllonite

International Symposium on Eco-materials processing and design, 1970
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Phạm Xuân Núi