Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

The review of papers from 1990-2007 for the pollution of organochlorinated pesticides in soil, water and living things in Thua Thien Hue

Báo cáo Khoa học và kỷ yếu khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ đáp ứng 3 tiêu chí (do Hội đồng ngành xác định), 2009
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

V-containing MCM41 from a pentavalent vanadium source: synthesis, characterization and catalytic properties

Báo cáo Khoa học và kỷ yếu khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ đáp ứng 3 tiêu chí (do Hội đồng ngành xác định), 2009
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Trần Hải Bằng

Nghiên cứu tách chiết một số hợp chất đạt tiêu chuẩn thương mại từ một số loài rong nâu ở Thừa Thiên Huế.

Hội nghị khoa học kỷ niệm 10 năm đào tạo Dược sĩ Đại học tại trường Đại học Y dược Huế, 2009
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Lê Lâm Sơn, Trần Hải Bằng, Trần Thanh Minh

Nghiên cứu tách chiết fucoidan từ một số loài Rong Nâu ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2008
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Lâm Sơn, Phan Thị Diệu Huyền