Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Organochlorine pesticides in the aquatic environment of the estuaries and in Tam Giang- Cau Hai lagoon of Thua Thien Hue province from 2005 to 2007. I. Status of organochlorinated pesticides in the water and sediment

Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế có phản biện quốc tế, có chỉ số ISBN và thuộc hệ thống IEEE, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Trần Hải Bằng

Tổng hợp và khảo sát hoạt tính của một số hệ xúc tác dị thể chứa sắt cho phản ứng ankyl hóa theo Friedel-Crafts

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2007
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Trần Hải Bằng

Hợp chất fucoidan - một polisacarit sunfat- từ Rong mơ (Sargassum) vùng ven biển Lăng cô, Thừa Thiên Huế

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2007
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Trần Hải Bằng

Studying on synthesis of some cinnamates and their UV-ray absorbing properties

Journal of Research – The Hue University, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Tổng hợp n-propyl cinnamat từ benzalđehyd

Thông tin khoa học trường Đại học Khoa học Huế , 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Tính chất xúc tác của zeolit Fe-ZSM-5 trong phản ứng oxy hóa phenol bằng H2O2

Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị khoa học toàn quốc về Xúc tác và Hấp phụ lần thứ III, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Phản ứng oxi hóa chọn lọc glixerin trên xúc tác Cu-g.Al2O3

Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị khoa học toàn quốc về Xúc tác và Hấp phụ lần thứ III, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Sự biến động của hàm lượng vic-đixeton (VDK) trong quá trình lên men bia và các giải pháp kiểm soát VDK

Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc về Khoa học và Công nghệ Hóa Hữu cơ lần thứ III, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi