Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

14786419, 14786427

An insight into the antioxidant activities and the exploration of record high quantities of quercetin and luteolin in the plant parts of Myxopyrum smilacifolium (wall.) Blume

Natural Product Research, 2024
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Nguyễn Thị Hồng Chương, Lê Lâm Sơn, Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Quang Mẫn, Nguyễn Hoàng Lương Ngọc, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Chinh Chiến (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14786419.2024.2359538

2615-9678

Polysaccharide extraction from Myxopyrum smilacifolium trunk and its antioxidant capacity

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Nguyễn Minh Nhung, Trần Thanh Minh, Hồ Xuân Anh Vũ, Lê Thùy Trang, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Quang Mẫn, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/7012/1815

2354-0842

NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH NẢY MẦM HẠT LÚA CỦA COLLAGEN TỪ DA CÁ BA SA

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Nguyễn Hoàng Lương Ngọc, Lê Lâm Sơn, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Nguyễn Thị Như, Trần Thị Văn Thi (Chính), Nguyễn Đăng Giáng Châu

1859-1531

THE INFLUENCE OF EXTRACTION TEMPERATURES ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF POLYSACCHARIDES FROM MYXOPYRUM SMILACIFOLIUM LEAVES

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng/The University of Danang - Journal of Science and Technology, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Minh Nhung, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Quang Mẫn, Trần Thanh Minh, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Thị Như, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Hoàng Lương Ngọc, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8701

1563535X, 00914037

Quercetin-incorporated collagen/chitosan/ SiO2 composite toward the robust antioxidant biomaterials

International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Nguyên Thị Hồng Chương, Trần Thị Văn Thi, Lê Lâm Sơn, Hồ Xuân Anh Vũ, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Nguyễn Hoàng Lương Ngọc, Nguyễn Đình Minh Tuấn, Phan Thị Hằng Nga, Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Chinh Chiến (Chính), Lê Văn Quyết
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00914037.2023.2250051

2615-9678

Extraction of collagen from Pangasius bocourti skin and its antioxidant activities

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Nguyễn Hoàng Lương Ngọc, Nguyễn Thị Như, Trần Thị Văn Thi (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6896/1677

1550-7033

Calcium Ions-Driven Hydrogel Scaffold Toward the Robust Antioxidant and Anticancer Biomaterials

Journal of Biomedical Nanotechnology, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Dao My Uyen, Nguyen Thi Hong Chuong, Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Thị Như, Trần Thanh Minh, Nguyễn Hoàng Lương Ngọc, Hồ Xuân Anh Vũ
Liên kết: https://www.ingentaconnect.com/contentone/asp/jbn/2023/00000019/00000009/art00011

1859-1388, E-ISSN: 2615-9678

HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HOÁ VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA CAO CHIẾT TỪ THÂN CÂY SÂM ĐÁ –Myxopyrumsmilacifolium

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Quang Mẫn, Hồ Xuân Anh Vũ, Trần Thanh Minh, Nguyễn Việt Thắng, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/7107/1665

2212-6198

Unfolding the structure of polysaccharide isolated from Myxopyrum smilacifolium leaves toward a robust antioxidant

Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), nguyễn thị hồng chương, Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Trần Thị Văn Thi, nguyễn Minh Nhung, Trần Thanh Minh, bùi văn tuyên, nguyễn thị thanh huyền, hoàng thị lan hương, Nguyễn chinh chiến
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212619823000013

2470-1343

Rich D‑Fructose-Containing Polysaccharide Isolated from Myxopyrum smilacifolium Roots toward a Superior Antioxidant Biomaterial

ACS Omega, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Trần Thị Văn Thi, Hồ Xuân Anh Vũ, Trần Thanh Minh, NGUYỄN MINH NHUNG, Nguyễn Việt Thắng, LÊ THÙY TRANG, NGUYỄN THỊ HỒNG CHƯƠNG, NGUYỄN CHINH CHIẾN (Chính), LÊ VĂN QUYẾT (Chính)
Liên kết: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.2c05779

1359-5113

Phenolic content and antioxidant activity of Ophiocordyceps Sobolifera extract for renal injury prevention

Process Biochemistry, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Trần Văn Khoa, Lê Lâm Sơn, Trần Thanh Minh, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Trịnh Tam Kiệt, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Chinh Chiến, Lê Trung Hiếu (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359511322002501