Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2212-6198

Unfolding the structure of polysaccharide isolated from Myxopyrum smilacifolium leaves toward a robust antioxidant

Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), nguyễn thị hồng chương, Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Trần Thị Văn Thi, nguyễn Minh Nhung, Trần Thanh Minh, bùi văn tuyên, nguyễn thị thanh huyền, hoàng thị lan hương, Nguyễn chinh chiến
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212619823000013

2470-1343

Rich D‑Fructose-Containing Polysaccharide Isolated from Myxopyrum smilacifolium Roots toward a Superior Antioxidant Biomaterial

ACS Omega, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Trần Thị Văn Thi, Hồ Xuân Anh Vũ, Trần Thanh Minh, NGUYỄN MINH NHUNG, Nguyễn Việt Thắng, LÊ THÙY TRANG, NGUYỄN THỊ HỒNG CHƯƠNG, NGUYỄN CHINH CHIẾN (Chính), LÊ VĂN QUYẾT (Chính)
Liên kết: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.2c05779

1359-5113

Phenolic content and antioxidant activity of Ophiocordyceps Sobolifera extract for renal injury prevention

Process Biochemistry, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Trần Văn Khoa, Lê Lâm Sơn, Trần Thanh Minh, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Trịnh Tam Kiệt, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Chinh Chiến, Lê Trung Hiếu (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359511322002501

1859-1388

THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CÁC DỊCH CHIẾT TỪ HOA XUYẾN CHI (Bidens pilosa) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Lâm Sơn (Chính), Lê Trung Hiếu (Chính), Nguyễn Quang Mẫn, Hồ Xuân Anh Vũ, Trần Thanh Minh, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Lê Thùy Trang, Lê Thị Mỹ Linh, Trần Thị Văn Thi

2054-5703

7-O-Galloyltricetifavan: a promising natural radical scavenger

Royal Society Open Science, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Trần Thị Văn Thi, nguyễn thị hoa, Adam Mechler, Võ Văn Quân (Chính)
Liên kết: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.211906

TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH CHIẾT POLYSACCHARIDE TỪ NẤM TRẮNG SỮA VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Trần Thanh Minh, Hồ Xuân Anh Vũ, lê thị diệu ái, lương quang huy, Lê Thị Kim Dung, lê thị mỹ linh, Trần Thị Văn Thi

2470-1343

Structural Characterization of Mannoglucan Isolated from Ophiocordyceps sobolifera and Its Antioxidant Activities

ACS Omega, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Trần Thị Văn Thi (Chính), trần văn khoa (Chính), Hồ Xuân Anh Vũ, Trần Thanh Minh, Nguyễn Đăng Giáng Châu, nguyễn thị hồng chương, Rajender S. Varma, trịnh tam kiệt, Thanh-Tam Ho, Thi Bach Hac Nguyen, Tansir Ahamad, Chinh Chien Nguyen (Chính), Quyet Van Le (Chính)
Liên kết: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.1c06651

1859-1388

In vitro antioxidant activity and bioactive compounds from Calocybe indica

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Minh Nhung, Nguyễn Chinh Chiến, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Vĩnh Phú, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Trần Thị Văn Thi, Lê Trung Hiếu (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6348

0866-7411

Tổng hợp nanocomposite Ag@Hydroxyapatite (Ag@HAp) từ dịch chiết tía tô và đánh giá khả năng kháng khuẩn của vật liệu

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2021
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Trần Thị Văn Thi

Anti-inflammatory activity of synthesic and natural glucoraphanin

Journal of the Serbian Chemical Society, 2021
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Quan V, Vo (Chính), Trần Thị Văn Thi, Pham Cam Nam, Thuc Ngoc Dinh, Adam Mechler
Liên kết: https://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/6866

The combination of microbiological, biochemical, and quality index methods in quality evaluation of Pacific white shrimps (Litopenaeus vannamei) preserved at 0°C

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi