Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1388

In vitro antioxidant activity and bioactive compounds from Calocybe indica

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Minh Nhung, Nguyễn Chinh Chiến, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Vĩnh Phú, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Trần Thị Văn Thi, Lê Trung Hiếu (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6348

Anti-inflammatory activity of synthesic and natural glucoraphanin

Journal of the Serbian Chemical Society, 2021
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Quan V, Vo (Chính), Trần Thị Văn Thi, Pham Cam Nam, Thuc Ngoc Dinh, Adam Mechler
Liên kết: https://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/6866

0866-7411

Tổng hợp nanocomposite Ag@Hydroxyapatite (Ag@HAp) từ dịch chiết tía tô và đánh giá khả năng kháng khuẩn của vật liệu

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2021
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Trần Thị Văn Thi

Synthesis of Ag-TiO2/perlite composite for the photodegradation of methylene blue under solar light irradiation

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN, Hoá hữu cơ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://chemeng.hust.edu.vn/vjca/index.php/jca/article/view/068?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

The combination of microbiological, biochemical, and quality index methods in quality evaluation of Pacific white shrimps (Litopenaeus vannamei) preserved at 0°C

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

1364-0321

A roadmap towards the development of superior photocatalysts for solardriven CO2-to-fuels production

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Wanxi Peng, Thi Hong Chuong Nguyen, Dang Le Tri Nguyen, Ting Wang, Trần Thị Văn Thi, Lê Trung Hiếu, Hai Khoa Le, Andrews Nirmala Grace, Pardeep Singh, Pankaj Raizadaa, Minh Tuan Nguyen Dinh, Chinh Chien Nguyen (Chính), Soo Young Kim (Chính), Quyet Van Le
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032121005852?via=ihub

Chemical structure of a novel heteroglycan polysaccharide isolated from the biomass of Ophiocordyceps Sobolifera

Journal of Molecular Structure, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Trần Văn Khoa (Chính), Hồ Xuân Anh Vũ, Lê Lâm Sơn (Chính), Lê Trung Hiếu (Chính), Thi Hong Chuong Nguyen, ChinhChien Nguyen (Chính), SooYoung Kim (Chính), QuyetVan Le (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022286021001174

2470-1343

Decoding the Capability of Lactobacillus plantarum W1 Isolated from Soybean Whey in Producing an Exopolysaccharide

ACS Omega, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chính), Trần Bảo Khánh, Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Trung Hiếu (Chính), Margo Cnockaert, Peter Vandamme, Thi Hong Chuong Nguyen, Chinh Chien Nguyen (Chính), Sung Hyun Hong, Soo Young Kim (Chính), Quyet Van Le (Chính)
Liên kết: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.0c05256

2354-0842

ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ DUNG MÔI CHIẾT ĐẾN HÀM LƯỢNG TỔNG CÁC HỢP CHẤT PHENOL, TỔNG FLAVONOID VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT TỪ NẤM OPHIOCORDYCEPS SOBOLIFERA

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Văn Khoa (Chính), Lê Trung Hiếu (Chính), Trần Thanh Minh, Hồ Xuân Anh Vũ, Trần Thị Văn Thi