Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Phản ứng oxi hóa chọn lọc glixerin trên xúc tác Cu-g.Al2O3

Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị khoa học toàn quốc về Xúc tác và Hấp phụ lần thứ III, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Sự biến động của hàm lượng vic-đixeton (VDK) trong quá trình lên men bia và các giải pháp kiểm soát VDK

Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc về Khoa học và Công nghệ Hóa Hữu cơ lần thứ III, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Tổng hợp n-propyl xinamat từ benzanđehit

Kỷ yếu Hội nghị Nghiên cứu khoa học trẻ lần thứ II – ĐH Huế, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Đánh giá sự tồn lưu của các hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo tại một số vùng cửa sông tỉnh Thừa Thiên Huế

Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc về khoa học Phân tích Hóa, Lý và Sinh học lần thứ II , 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Xúc tác Cu-Mg-Al hydrotalcite cho phản ứng oxi hóa trong pha lỏng của ancol benzylic

Báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Hóa Lý và Hóa Lý thuyết, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến cấu trúc hệ xúc tác FeOX/Al2O3-B2O3

Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ nữ lần thứ tư trường Đại học Khoa Học Huế, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Cấu trúc đơn lớp của xúc tác vanađi oxit trong phản ứng oxi hóa ancol benzylic và phenol

Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị khoa học toàn quốc về Công nghệ Hóa dầu trong thế kỷ XX - XXI, 2002
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Cơ chế của phản ứng oxi hóa benzylalcol bằng H2O2 trên xúc tác vanađi oxit/chất mang

Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc về Khoa học và Công nghệ Hóa Hữu cơ lần thứ II, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi