Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Khảo sát một số tác dụng dược lý của phân đoạn triterpenoid từ nấm linh chi trồng tại Thừa Thiên Huế

2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị Phượng,, Lê Lâm Sơn, , Lê Trung Hiếu

Synthesis and characterization of chitosan-coated magnetite nanoparticles and their aplication in curcumin drug delivery

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2012
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Tan Phuoc Nguyen, Tuyet Nhung Pham,, Thi Thuy Nga Tran, Trần Thị Văn, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://doi.org/10.1088/2043-6262/7/4/045010

Study on amino-containing MCM 41: synthesis, characterization and catalytic properties

Báo cáo Khoa học và kỷ yếu khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ đáp ứng 3 tiêu chí (do Hội đồng ngành xác định), 2011
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Chinh Chiến

Study on the treatment of the waste water from 29.3 textile company in Danang by “clean” oxidation method using Fe-MCM-41 catalyst with hydro peroxide as an oxidant

Báo cáo Khoa học và kỷ yếu khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ đáp ứng 3 tiêu chí (do Hội đồng ngành xác định), 2010
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Trần Hải Bằng

Hiện trạng tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo trong nước, trầm tích và sinh vật tại tỉnh Thừa Thiên Huế qua các công trình nghiên cứu từ 1990 dến 2007

Báo cáo Khoa học và kỷ yếu khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ đáp ứng 3 tiêu chí (do Hội đồng ngành xác định), 2009
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

The review of papers from 1990-2007 for the pollution of organochlorinated pesticides in soil, water and living things in Thua Thien Hue

Báo cáo Khoa học và kỷ yếu khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ đáp ứng 3 tiêu chí (do Hội đồng ngành xác định), 2009
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi