Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

V-containing MCM41 from a pentavalent vanadium source: synthesis, characterization and catalytic properties

Báo cáo Khoa học và kỷ yếu khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ đáp ứng 3 tiêu chí (do Hội đồng ngành xác định), 2009
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Trần Hải Bằng

Nghiên cứu tách chiết một số hợp chất đạt tiêu chuẩn thương mại từ một số loài rong nâu ở Thừa Thiên Huế.

Hội nghị khoa học kỷ niệm 10 năm đào tạo Dược sĩ Đại học tại trường Đại học Y dược Huế, 2009
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Lê Lâm Sơn, Trần Hải Bằng, Trần Thanh Minh

Nghiên cứu tách chiết fucoidan từ một số loài Rong Nâu ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2008
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Lâm Sơn, Phan Thị Diệu Huyền