Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-965-004-8

Đánh giá so sánh công tác tổ chức dạy học môn giáo dục thể chất theo chương trình cơ bản và chương trình mô hình câu lạc bộ tại đại học Huế.

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học toàn quốc về công tác GDTC và thể thao trường cao đẳng, đại học năm 2023, trường Đại học Cần Thơ, 2023
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Đình Duy Nghĩa

Thực trạng và các giải pháp phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất và Thể thao trường học tại Đại học Huế, 2022
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chính), Nguyễn Long Hải, Võ Thị Hằng Thu
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1aorOJ_cReHnl1gsApGf8MFKru0JPvRVg/view?usp=sharing

Đánh giá sự phát triển thể lực của sinh viên Đại học Huế sau một năm học tập chương trình môn học Giáo dục thể chất

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chính), Nguyễn Thế Tình, Dương Anh Tuấn, Phan Thanh Hùng

ISBN 978 - 604 - 79 - 3463-8

Thực trạng dạy – học môn học giáo dục thể chất theo nhu cầu, sở thích của người học (mô hình câu lạc bộ) tại Đại học Huế

Thực trạng dạy – học môn học giáo dục thể chất theo nhu cầu, sở thích của người học (mô hình câu lạc bộ) tại Đại học Huế, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Võ Thị Hằng Thu
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1y8v5VVuGtCvp-LwF7rgZO6kFWJHROcoC/view?usp=drivesdk

ISSN 1859-4417

Evaluating effectiveness of male student’s physical develoment at Hue University after one year of studying the clup-based physical education program model and the basic physical education program model

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chính), Lê Trần Quang, Nguyễn Thế Tình, Dương Anh Tuấn, Phan Thanh Hùng

ISSN 2588-1213

Thực trạng khai thác, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao của Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Lê Cát Nguyên, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Nguyễn Đôn Công Uy, Trần Phúc, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Thanh Tùng

ISBN: 978-604-85-0946-0

SELECTING SOLUTIONS TO ATTRACT AND ENHANCE THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION AND EXPLOITATION OF SPORTS SERVICES AT HUE UNIVERSITY

Hội thảo quốc tế Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, 2021
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Đôn Công Uy, Trần Phúc

ISSN 1859-0810

Thực trạng tổ chức các giải thể thao tại Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Hoàng Trung Kiên

ISBN: 978-604-80-5010-8

Thực trạng và ứng dụng các biện pháp đề phòng chấn thương trong tập luyện và thi đấu cho sinh viên khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Hội thảo khoa học toàn quốc tại Đại học Đà Nẵng, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn (Chính), Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Gắng

ISBN 978-604-9887-50-5

Evaluate the effectiveness of outdoor exercises, self –traning to the physical development of female students at Hue University

Proceedings International scientific conference sports in the context of the industrial revolution 4.0, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chính), Nguyễn Thế Tình