Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2588-1213

Thực trạng khai thác, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao của Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Lê Cát Nguyên, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Nguyễn Đôn Công Uy, Trần Phúc, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Thanh Tùng

ISBN: 978-604-85-0946-0

SELECTING SOLUTIONS TO ATTRACT AND ENHANCE THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION AND EXPLOITATION OF SPORTS SERVICES AT HUE UNIVERSITY

Hội thảo quốc tế Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, 2021
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Đôn Công Uy, Trần Phúc

ISSN 1859-0810

Thực trạng tổ chức các giải thể thao tại Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Hoàng Trung Kiên

ISBN: 978-604-80-5010-8

Thực trạng và ứng dụng các biện pháp đề phòng chấn thương trong tập luyện và thi đấu cho sinh viên khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Hội thảo khoa học toàn quốc tại Đại học Đà Nẵng, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn (Chính), Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Gắng

ISBN 978-604-9887-50-5

Evaluate the effectiveness of outdoor exercises, self –traning to the physical development of female students at Hue University

Proceedings International scientific conference sports in the context of the industrial revolution 4.0, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chính), Nguyễn Thế Tình

ISSN 1859 - 4662

Đánh giá hiệu quả các bài tập dã ngoại, tự tập đến thể lực nam sinh viên Đại học Huế

Tạp chí khoa học thể thao, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chính), Nguyễn Thế Tình

ISBN 978-604-923-431-6

CẤU TRÚC CÁC BÀI TẬP DÃ NGOẠI TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chính), Nguyễn Thế Tình

ISBN 978-604-923-431-6

LỰA CHỌN CÁC BÀI TẬP TRONG GIAI ĐOẠN BAN ĐẦU CHO NGƯỜI TẬP THỂ DỤC THỂ HÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chính), Nguyễn Thế Tình

越南老年人体育锻炼现状的研究 (Dịch: Nghiên cứu thực trạng tập luyện TDTT của người cao tuổi Việt Nam)

2018年高等院校体育教育训练改革与发展论坛 (Dịch: Hội thảo khoa học phát triển và cải cách giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao trong các trường ĐH, Cao đẳng năm 2018), 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng

ISBN

Thực trạng và nhu cầu về đổi mới dạy học môn Giáo dục thể chất bằng hình thức đan xen dã ngoại, tự tập cho sinh viên ĐH Huế

Hội thảo nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2018 - Đại học Cần Thơ, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chính), Nguyễn Thế Tình