Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2525-2518

The efficiency of rice husk biochar application to grow Brassica juncea (Brassica juncea (L.) Czern.) in the experimental pots of loamy sand soil

Vietnam Journal of Science and Technology, 2018
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Thị Tú (Chính), Nguyễn Đăng Hải, Trần Quang Lộc
Liên kết: https://doi.org/10.15625/2525-2518/56/2C/13021

978-604-913-693-1

Hiện trạng và nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của rừng ngập mặn xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 “Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững”, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tú (Chính), Phan Thị Thanh Nhàn (Chính), Lương Thị Thanh Vân (Chính), Nguyễn Hữu Đồng
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/327305625_The_status_and_ability_of_CO2_adsorbtion_of_mangrove_forest_at_Ho_Do_commune_Loc_Ha_district_Ha_Tinh_province

2525-2518

Assessment of effectiveness to reduce greenhouse gas emission of biogas digesters in livestock manure treatment at Van Cu rice noddle craft village

Vietnam Journal of Science and Technology, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Thị Tú (Chính), Nguyễn Đăng Hải
Liên kết: https://doi.org/10.15625/2525-2518/55/4C/12121

Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng công trình biogas ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Tiểu ban 3: Tài nguyên sinh vật, Hà Nội, ngày 20/10/2017, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-615-3, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn (Chính), Trần Thị Tú, Nguyễn Hữu Đồng

1859-1388

Đặc điểm hóa lý của than sinh học điều chế từ vỏ trấu

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Thị Tú (Chính)
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/320558139_DAC_DIEM_HOA_LY_CUA_THAN_SINH_HOC_DIEU_CHE_TU_VO_TRAU-_PHYSICAL_AND_CHEMICAL_CHARACTERIZATION_OF_BIOCHAR_DERIVED_FROM_RICE_HUSK

Nghiên cứu một số đặc điểm hóa lý của biochar sản xuất từ vỏ trấu HT1 ở Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREGG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 5: Vật liệu mới và năng lượng tái tạo, Tài nguyên nước, biển và hải đảo, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN 978-604-73-4719-3, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tú (Chính)

Nghiên cứu ứng dụng cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.) vào việc xử lý nước thải từ quá trình chế biến tinh bột sắn

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREGG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 1: Kỹ thuật môi trường và Quản lý môi trường, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN 978-604-73-4719-3, 2016
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Đồng (Chính), Bùi Văn Hạt, Trần Thị Tú

Sự hình thành và phát triển của bùn hạt hiếu khí ở các tải trọng hữu cơ khác nhau

Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Phần D: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường, ISSN: 0866- 8086, 2016
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Quang Lộc (Chính), Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Quang Hưng, Trần Thị Tú, Trần Đặng Bảo Thuyên

Khảo sát, đánh giá và lựa chọn một số thiết bị sản xuất than sinh học (biochar) cho vùng nông thôn Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, ISSN: 1859-1388, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tú (Chính), Nguyễn Đăng Hải, Trần Quang Lộc

Hiện trạng và một số tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREGG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 3: Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-73-4719-3, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Đồng (Chính), Trần Thị Tú, Bùi Văn Hạt

Đánh giá thực trạng quản lý và đề xuất quy hoạch không gian trồng rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREGG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 3: Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-73-4719-3, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Đồng (Chính), Trần Thị Tú