Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1388

MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG VÀ ĐẶC TÍNH CỦA CÁC GIỐNG LÚA MỚI CHỌN T

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Phan Thu Thảo, Đặng Thanh Long, Trần Thị Phương Nhung, Lê Tiến Dũng (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/issue/view/204

1859-1388

Sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống cỏ ngọt (Stevia rebaudiana bertoni) trong vụ Đông năm 2018 tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chính), Trần Thị Phương Nhung, Châu Võ Trung Thông, Hoàng Kim Toản, Trương Thị Hồng Hải

625-638 (Scopus)

Biological control of groundnut stem rot by Bacillus sp. strain S20D12

Archives of Phytopathology and Plant Protection, 2019
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le C.N. (Chính), Thai, T.H., Nguyen, X.V., Nguyen, T.L., Tran, T.X.P., Tran, T.P.N.
Liên kết: https://doi.org/10.1080/03235408.2018.1557915

Đặc điểm nông sinh học và khả năng chịu hạn của các dòng lúa nhập nội tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Minh Quang (Chính), Trần Đăng Hòa, Trương Thị Hồng Hải, Đinh Hồ Anh, Trần Thị Phương Nhung
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/T%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-s%E1%BB%91-7.1-13.pdf

Khai thác ứng dụng vi khuẩn có ích bản địa cho một số cây trồng ở Miền Trung

2018
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Như Cương (Chính), Nguyễn Xuân Vũ, Thái Thị Huyền, Hoàng Trọng Kháng, Trần Thị Phương Nhung

1859-4794

nghiên cứu khả năng nhân nhanh và tạo cây hoàn chỉnh của chồi Vanilla in vitro

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Triêu Hà (Chính), Lã Thị Thu Hằng, Vũ Tuấn Minh, Trần Thị Xuân Phương, Trần Thị Phương Nhung

1829-4581

Hiệu quả của mô hình sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2017
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Xuân Phương (Chính), Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Triêu Hà, Trần Thị Phương Nhung
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_03/3_1.pdf