Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN 978-604-55-4620-8

Hệ sinh thái khởi nghiệp trong ngành du lịch ở Pháp và những khuyến nghị với Việt Nam.

Hội thảo Khoa học quốc tế "Khởi nghiệp và sáng tạo - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam" do Trường ĐH Kinh tế Huế; Trường ĐH Hải Phòng; Trường ĐH Thương mại Hà Nội; Trường Đại học Sofia St. Kliment Ohridski, NXB Hà Nội., 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Lợi (Chính), Trần Thị Thu Thủy (Chính)

ISSN 1859-3437

Liên kết kinh tế giữa các chủ thể trong mô hình “cánh đồng mẫu lớn” ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Lợi (Chính), Trần Thị Thu Thủy
Liên kết: https://dised.danang.gov.vn/

Du lịch Lễ hội được tổ chức trong chùa ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Kim Liên (Chính), Quản Bá Chính, Trần Thị Thu Thủy, Trần Ngọc Quyền