Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0969-6989

The extension of animosity model of foreign product purchase: Does country of origin matter? (Q1, IF=7,135)

Journal of Retailing and Consumer Services, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SSCI
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng (Chính), Hồ Khánh Ngọc Bích, Trần Trang, Lê Quang Trực
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102758

1859-0012

Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Journal of Economics and Development (Tạp chí Kinh tế và Phát triển), 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Quang Trực (Chính), Nguyễn Quang Phục, Nguyễn Đức Kiên, Trần Công Dũng

Đánh giá của du khách về du lịch cộng đồng tại vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Quang Trực (Chính), Nguyễn Quang Phục, Nguyễn Đức Kiên, Trần Công Dũng, Đặng Trung Kiên, Nguyễn Xuân Quang

0866-7120

Hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình Homestay trong phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Công Dũng (Chính), Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Quang Phục, Lê Quang Trực

1859-1531

Đánh giá của sinh viên về marketing mix giáo dục đại học

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng/The University of Danang - Journal of Science and Technology, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Quang Trực (Chính), Trần Văn Hòa

2163-9159

Application and validation of a consumer ethnocentrism scale in a young Vietnamesemarket segment

Journal of Global Scholars of Marketing Science, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng, Trần P Trang; (Chính), Hồ Khánh Ngọc Bích, Lê Quang Trực
Liên kết: https://doi.org/10.1080/21639159.2016.1265322

ISSN-0866-7969

Đặc điểm của những thành tố tham gia chuỗi cung rau: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Kinh tế, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Linh (Chính), Lê Quang Trực, Trần Hoàng

Word of mouth marketing in the hospitality industry in Thua Thien Hue province

International Conference on Marketing in the Connected Age - MICA 2016, 2016
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Quang Trực, Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

The extension of animosity model of foreign product purachase: Evidence from a young Vietnamsese market segment

Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Quốc gia và Quốc tế có chủ đề về kinh tế-quản lý và kinh doanh được đăng toàn văn trong kỷ yếu., 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trang P. Tran (Chính), Hồ Khánh Ngọc Bích, Lê Quang Trực, Hoàng Trọng Hùng

ISBN 978 - 604 - 84 - 1836 - 6

Marketing truyền miệng trong ngành kinh doanh khách sạn ở Thừa Thiên Huế

Digital Marketing for Enterprises: Forecast, Potential and Challenges. The University of Danang, University of Economics, 2016
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Quang Trực (Chính), Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

1859-1388

Đo lường cảm nhận của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2015
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Quang Trực (Chính), Trần Bảo An

0866 – 7683

NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MARKETING TRUYỀN MIỆNG (WORD OF MOUTH MARKETING) TẠI CÁC KHÁCH SẠN Ở THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Các tạp chí khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2015
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Chính), Lê Quang Trực
Liên kết: http://tckh.qbu.edu.vn/index.php/tckh/article/view/253