Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1205

Factors influencing 12th grade students decisions to choose the University of Economics, Hue University in Thua Thien Hue province

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tống Viết Bảo Hoàng (Chính), Hoàng Việt Hạnh Nguyên, Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Phương Thanh

978-604-84-2715-3

Ảnh hưởng của năng lực kinh doanh của doanh nhân đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Khoa học và Quản trị kinh doanh lần thứ VI, COMB 2017. Trang 82–91, Nhà xuất bản Đà Nẵng., 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Trương Tấn Quân, Lê Thị Phương Thảo

ISBN 978-604-84-2715-3

Những yêu cầu về năng lực lãnh đạo của giám đốc điều hành các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập. Nghiên cứu trường hợp Bắc miền trung,Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Khoa học và Quản trị kinh doanh lần thứ VI, COMB 2017. Trang 378–386, Nhà xuất bản Đà Nẵng., 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền, Lê Thị Phương Thảo (Chính), Nguyễn Khắc Hoàn