Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đặng Huy Trứ - những kiến giải về thơ

Tạp chí Sông Hương, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Đặng Huy Trứ - Những Kiến Giải Về Thơ

Tạp Chí Sông Hương. Số 6/2000, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Quan Niệm Của Một Nhà Cách Mạng Về Thơ

Kỷ Yếu Khoa Học Hội Nghị Nghiên Cứu Sinh Ngữ Văn Toàn Quốc - Đại Học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Mãn Giác Thiền Sư - Một Ý Niệm Về Mùa Xuân

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội. Số 1/1998, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Mãn Giác thiền sư - một ý niệm về mùa xuân

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Tố Hữu - Một Quan Niệm Cách Mạng Về Thơ

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội. Số 6/1998, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Về Khái Niệm Chủ Nghĩa Nhân Văn

Tạp Chí Sông Hương. Số 2/1997, 1997
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Giá Trị Nhân Văn Trong Thơ Văn Đặng Huy Trứ

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội. Số 5/1997, 1997
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Về khái niệm chủ nghĩa nhân văn

Tạp chí Tác phẩm mới, 1997
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Giá trị nhân văn trong thơ văn Đặng Huy Trứ

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 1997
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm