Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2262-8363

La virginité féminine dans le roman féminin vietnamien contemporain

Moussons-Recherche en Sciences Humaines sur l Asie du Sud-est, 2022
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Thị Sâm
Liên kết: https://doi.org/10.4000/moussons.9364

9786043373639

Culture orientale dans l'oeuvre de Marguerite Duras: rencontre de l'Occident et de l'Orient

Hội thảo khoa học quốc tế văn hoá và giáo dục lần thứ II (ICCE 2021), 2022
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thu Ba (Chính), Trần Thị Sâm

Phẩm tiết nữ giới trong tiểu thuyết Từ Dụ Thái Hậu của Trần Thùy Mai

Kỷ yếu Trường Đại học Sư phạm Huế, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm (Chính), Nguyễn Văn Hùng, Lê Thị Bích Hạnh

Diễn ngôn về trinh tiết nữ giới (Qua nghiên cứu của nhà nữ quyền Yvonne Knibiehler)

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Sâm

Luật phá thai Simone Viel và vấn đề chối bỏ thân thể trong tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại

Kỷ yếu Hội thảo cấp Quốc gia, Trường Đại học sư phạm Huế, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Triết gia hiện sinh Simone de Beauvoir và nhân vị đàn bà

Hội thảo Khoa học và xã hội nhân văn trong bối cảnh hội nhập, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Hình tượng thánh Sain Paul trong tiểu thuyết “Cám dỗ cuối cùng của Chúa “ của Nikos Kazantzakis,

Tạp chí Nghiên cứu văn học, 3/2017, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Xuân thu Nhã tập và thơ Tân Hình thức từ góc nhìn so sánh

Thơ Tân hình thức Việt – tiếp nhận và sáng tạo, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm, Trần Đình Nhân

. Giải Nobel văn học 2015: S.A Aleksievitch hay là bản khảo trạng nội tâm về nỗi đau của đồng loại

Tạp chí Hồn Việt, 12, 2015, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Tiếp nhận tiểu thuyết Cám dỗ cuối cùng của Chúa của Nikos Kazantzakis từ góc nhìn so sánh với văn bản Kinh Thánh

Tạp chí nghiên cứu văn học, 3, 2015, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Tính chất tự thuật trong tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại

Tạp chí Văn nghệ Quân đôi, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm

Vấn đề liên văn hóa của xã hội Nhật bản qua tiểu thuyết Mất nơi ở của Phạm Văn Ký

Lý luận và phê bình Văn học - Nghệ thuật Trung ương, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm